Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD), Web Grup Carles Abellan es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades obtingudes, de manera que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

D’acord amb el que preveu l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’Usuari que les dades personals recollides per Web Grup Carles Abellan, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Web Grup Carles Abellan, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui o per atendre una sol·licitud o consulta.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a web Grup Carles Abellan, s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’Usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que té el consentiment per utilitzar-los per les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. Podent fins i tot ser, a més, utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a web Grup Carles Abellan per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar al Contingut ofert a l’ Usuari, i així millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En les ocasions en les que l’usuari pogués facilitar les seves dades a través de formularis, amb l’objecte de realitzar consultes, sol·licitar informació i / o per motius relacionats amb el contingut ofert en el Lloc Web, si les dades que facilités l’Usuari foren imprescindibles per al correcte desenvolupament de tot això, se n’ha d’informar a l’Usuari indicant-li que són dades la complimentació és de caràcter obligatori.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada en el / s paràgraf (s) anterior (és), l’Usuari podrà exercir els seus drets d’informació-accés, rectificació, cancel·lació i oposició, (Drets ARCO) dels que disposa i que poden ser exercits davant web Grup Carles Abellan, d’acord amb títol la III LOPD i de l’RDLOPD. Per a això, ha de tenir en compte les següents connotacions:

Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que Web Grup Carles Abellan hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
Dret de Rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les dades que, estant dins de l’fitxer automatitzat, resultin ser inexactes o incompletes.
Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del que preveu altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
Dret d’Oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Web Grup Carles Abellan.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a web Grup Carles Abellan amb la referència «LOPD-www.carlesabellan.com», especificant:

Nom, cognoms de l’Usuari i còpia de l’DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l’DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
Domicili a efecte de notificacions.
Data i signatura de la persona sol·licitant.
Tot document que acrediti la petició que formula.

L’Usuari haurà d’utilitzar un mètode d’enviament que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt s’haurà d’enviar a la següent adreça i / o correu electrònic:

c / Petons juny
08003 Barcelona
e-mail: info@carlesabellan.com

Web Grup Carles Abellan es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.